Slide background
Slide background
Slide background

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MODERNPET.PL

 

z dnia 05.06.2017 r.

 

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia

w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu

internetowego www.MODERNPET.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.MODERNPET.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy H.D.V. Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca

2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu

Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod

adresem www.MODERNPET.pl .

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.MODERNPET.pl, prowadzony jest przez firmę H.D.V. Sp. z o..o, z siedzibą w Warszawie, ul. Wąchocka 4A/11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego  przez Sąd Rejonowy w  Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  0000144434, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 50 000,00 opłaconym w całości, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-10-32-813.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach

sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań

technicznych:

a) zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, lub przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej, lub przeglądarka Safari w wersji 5 lub nowszej, lub przeglądarka Chrome w wersji 7 lub nowszej. Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę Java Script i Cookies.

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. Klient powinien także posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa H.D.V. Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym

powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.MODERNPET.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,

udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych

osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.  H.D.V. Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu

Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów

Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta

Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób

trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez H.D.V. Sp. z o.o. za

zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami

korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię H.D.V. Sp. z o.o.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody H.D.V. Sp. z o. o.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze

świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i

organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w

szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby

nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla

H.D.V. Sp. z o.o.

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w

zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.MODERNPET.pl, przejść do podstrony „Sklep”, dokonać wyboru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do

koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami

dostępnymi na stronie.

4.4. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość wykorzystania zgromadzonych na swoim koncie punktów lojalnościowych oraz przyznanych kuponów rabatowych, o ile takie posiada. Zasady naliczania rabatów i wykorzystania kuponów zamieszczone są w stosownych regulaminach dostępnych na stronie głównej www.MODERNPET.pl.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z H.D.V. Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą

ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, transportem własny H.D.V. Sp. z o.o. lub poprzez odbiór osobisty w biurze H.D.V. Sp. z o.o. Koszty dostawy wynoszą:

a) dostawa przy wartości zamówienia powyżej PLN 199,00 brutto – bezpłatna na terenie całego kraju.
b) dostawa przy wartości zamówienia do PLN 199,00 brutto :
– na terenie całego kraju – PLN 12,00 brutto przy płatności przelewem oraz PLN 14,00 brutto przy płatności za pobraniem.

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu:
a) potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep – w przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności za pobraniem.
b) wpływu zapłaty za zamówienie na konto bankowe firmy H.D.V. Sp. z o.o. – w przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności za pomocą przelewu bankowego . W przypadku płatności za pomocą przelewu bankowego możliwe jest przyspieszenie momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia poprzez przesłanie e-mailem na adres sklepu bankowego potwierdzenia dokonania przelewu na konto H.D.V. Sp. z o.o.

5.4. Czas realizacji zamówień (czas dostarczenia zamówienia pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu) dla produktów znajdujących się w magazynie sklepu i określonych na stronie sklepu jako „dostępne” rozpoczyna się w momentach w pkt. 5.3. i nie powinien przekroczyć:
a) 48 godzin w przypadku zamówień standardowych

5.5. Czas realizacji zamówień dla produktów nie znajdujących się w magazynie sklepu ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym.
5.6.. Sklep dokłada wszelkich starań by dostawy zamówionych towarów odbywały się jak najszybciej, nie przekraczając terminów określonych w pkt. 5.4.a)  Przekroczenie czasu dostawy określonego w pkt. 5.4 b) powoduje zwrot dodatkowej opłaty za usługę express.
5.7. Czas realizacji zamówień określony w pkt. 5.4.a) i b) nie obejmuje sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
5.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  oraz pobrać go i

sporządzić jego wydruk.

5.9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym

podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na konto bankowe H.D.V. Sp. z o.o. w BZ WBK. Nr rachunku: 52 1090 1056 0000 0001 3172 5982. W tytule przelewu Zamawiający zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska.

b) gotówką przy odbiorze Towaru od kuriera lub w punkcie odbioru H.D.V. Sp. z o.o.. – ul. Juliana Tuwima 41, 05-800 Pruszków

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres H.D.V. Sp. z o.o. , ul. Tuwima 41, 05-800 Pruszków

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a) rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez H.D.V. Sp. z o.o., przed

upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy (dotyczy zakupu usług, nie towarów);

b) nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania

c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot

ulega szybkiemu zepsuciu;

d) dostarczania prasy

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za

niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że

zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

H.D.V. Sp. z o.o.

ul. Tuwima 41

05-800 Pruszków

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,

zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. H.D.V. Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z

Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym

Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na

podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@MODERNPET.pl. H.D.V. Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie

do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy

reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. H.D.V. Sp. z o.o.  nie jest producentem Towarów. Producent ponosi

odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres

gwarantowany przez producenta. Okres ten jest oznaczony na opakowaniu Towaru lub wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość,

Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym

serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. H.D.V. Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni

poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i

zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez

Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić H.D.V. Sp. z o.o.  o

wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu

Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na H.D.V. Sp. z o.o., ul. Tuwima 41, 05-800 Pruszków, mailowo pod adres info@MODERNPET.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie Sklepu.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. H.D.V. Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w

terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta,

kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy H.D.V. Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy H.D.V. Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę H.D.V. Sp. z o.o.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XI Załączniki:

Zwrot towaru lub usługi

Odstąpienie od umowy  

 

 

 

Masz pytanie - napisz do nas!

Nasz Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą niezwłocznie.

Facebook