„psykotowani do świąt” – konkurs

Każde zamówienie może wygrać smartfon iPhone 5.

Jeśli złożysz zamówienie w sklepie Modern Pet w dniach od 12 grudnia do 31 grudnia 2013 r. – możesz wziąć udział w Świąteczno-Noworocznym Konkursie „PsyKotowani do Świąt”, w którym główną nagrodą jest iPhone 5. Wystarczy przysłać do nas zdjęcie zwierzaka, który uczestniczy w świątecznych przygotowaniach, przygotowuje się do świąt lub uczestniczy w świętach. Szczegółowy regulamin Konkursu tutaj

KONKURS FOTOGRAFICZNY „PSYKOTOWANI do Świąt”

REGULAMIN

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady Konkursu Fotograficznego  dla klientów sklepu www.MODERNPET.pl.
 2. Organizatorem konkursu jest Modern Pet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zelwerowicza 34, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego  przez Sąd Rejonowy w  Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS 0000383126, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 521–36 -01-418 (dalej zwana „Organizatorem”)
 3. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Konkurs Fotograficzny ‘PSYKOTOWANI do Świąt’” (w dalszej części regulaminu zwany  „Konkursem”).
 4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba spełniająca warunki Konkursu i akceptująca Regulamin Konkursu.
 5. Konkurs ma na celu wyłonienie zwycięzców spośród osób, które dokonają zakupów w sklepie www.MODERNPET.pl w dniach 12.12.2013 – 31.12.2013 oraz prześlą do Organizatora w terminie określonym w Par. 2 Regulaminu wykonane przez siebie zdjęcie zwierzęcia wg zasad określonych w Par. 2 Regulaminu.
 6. Szczegółowe kryteria przyznawania nagród określone są w Par. 3 Regulaminu.
 7. Konkurs, którego dotyczy ten Regulamin nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 8. Konkurs rozpocznie się dnia 12.12.2013 o godz. 10:00 i będzie trwał do dnia 31.12.2013 do godz. 24:00. Rozwiązanie konkursu zostanie ogłoszone 03.01.2014 ok. godz. 20:30 na fanpage’u  firmy Modern Pet na portalu społecznościowym Facebook. Laureaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty e-mail.
 9. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 10. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników zgody na wykorzystanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
  1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy, o której mowa w §1 pkt. 11 powyżej  Organizator informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez uczestników, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu wysyłania uczestnikom informacji o kolejnych akcjach i konkursach związanych z działalnością Modern Pet Sp. z o.o.
  2. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikowania.
  3. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest Organizator.
  4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

1.1. wiek powyżej 18 lat. Uczestnicy poniżej 18 roku życia mogą brać udział w konkursie pod warunkiem, że ich prace zostaną przesłane do Organizatora przez ich rodziców lub prawnych opiekunów.

1.2. dokonanie w okresie 12.12.2013 r. – 31.12.2013 r. dowolnych zakupów w sklepie www.MODERNPET.pl.

1.3 wysłanie wiadomości email na adres: konkursy@modernpet.pl nie później niż do godz. 24:00 we wtorek 31.12.2013 r. Wiadomość powinna zawierać:

a) pracę konkursową – zdjęcie przedstawiające zwierzę w trakcie domowych przygotowań do obchodów Świąt Bożego Narodzenia lub biorącego udział w świątecznych uroczystościach. Niedopuszczalny jest kolaż z zdjęć.  Zdjęcie musi zostać wysłane w formacie jpg.  Zdjęcie nie może zawierać w sobie żadnych dodanych za pomocą programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi elementów graficznych, nazw, logotypów, tekstów itp., za wyjątkiem opcjonalnego podpisu autora o wielkości nie przekraczającej 10% powierzchni zdjęcia. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania zdjęć, które uzna za naruszające dobre obyczaje, promujące niewłaściwe postępowanie ze zwierzętami lub prezentujące zachowania lub praktyki niezgodne z obowiązującym prawem.

b) imię i nazwisko autora pracy konkursowej, telefon oraz adres e-mail do kontaktu. Prace niepodpisane imieniem i nazwiskiem oraz niezawierające danych kontaktowych nie będą publikowane ani brane pod uwagę przy przyznawaniu NAGRODY GŁÓWNEJ i WYRÓŻNIEŃ.

2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy konkursowej i przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia z tytułu praw autorskich i innych praw do prezentowanej pracy konkursowej.

3. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na publikację nadesłanej pracy konkursowej wraz z imieniem i nazwiskiem autora pracy konkursowej na fanpage’u Organizatora na portalu Facebook oraz na prezentację zdjęć na stoisku firmy Modern Pet podczas wystaw psów i kotów.

4. Uczestnik konkursu może wysłać tylko jedno zdjęcie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§3. NAGRODA I ZASADY JEJ PRZYZNANIA

 1. Organizator przyzna JEDNĄ NAGRODĘ GŁÓWNĄ oraz DZIESIĘĆ WYRÓŻNIEŃ dla autorów prac konkursowych zamieszczonych w Albumie Prac Konkursowych umieszczonym na fanpage’u Modern Pet na portalu Facebook. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmie jury składające się z pracowników Organizatora kierując się walorami artystycznymi i humorystycznymi nadesłanych prac konkursowych.
 2. NAGRODA GŁÓWNA to fabrycznie nowy aparat telefoniczny typu smartfon marki iPhone 5 (producent: Apple) funkcjonujący w sieci Orange. NAGRODA GŁÓWNA zostanie dostarczona zwycięzcy konkursu kurierem na koszt Organizatora.  Wszystkie podatki związane z otrzymaniem nagrody będą poniesione przez Organizatora, w związku z czym warunkiem otrzymania NAGRODY GŁÓWNEJ jest przesłanie przez laureata konkursu na żądanie Organizatora danych umożliwiających uregulowanie należności podatkowych.
 3. WYRÓŻNIENIA to kalendarzyki na rok 2014 wydane przez firmę Simon’s Cat Ltd.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dowolnej ilości nagród dodatkowych dla prac, które, zdaniem Organizatora, prezentują szczególne walory artystyczne i/lub humorystyczne.
 5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranych za pomocą e-maila.

§4. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać drogą elektroniczną (e-mail) pod adres konkursy@modernpet.pl, nie później niż w terminie 7 dni od rozwiązania Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni        od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację przez Uczestnika warunków określonych niniejszym regulaminem.

2. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Masz pytanie - napisz do nas!

Nasz Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą niezwłocznie.

Facebook

Google Plus